Mga Kailangan Ninyong Malaman Tungkol Sa Santo Niño Ayon Sa Bibliya• Bakit tinatawag na “Santo” ang Batang Hesus?

Ang ibig sabihin ng “santo” ay “banal” (sa wikang Tagalog)  o “holy” (sa wikang Ingles). Ang Batang Hesus ay tinatawag na banal ayon sa Bibliya:

“Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos.”

(Lucas 1:35)

• Bakit tinatawag na “Niño” ang Batang Hesus?

Ang “Niño” ay saling Espanyol ng salitang “batang lalaki”.

• Bakit may koronang ginto at tungkod/setro (scepter) ang Santo Nino?

Sapagkat kay Cristo ibinigay ang paghahari:

“Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.

(Lucas 1:31-33)

“Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya,”Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan.

(Hebreo 1:8)

• May makikita ba sa Bibliya na may tungkod ang Hari?

Nakasulat na maghahari ang Tagapagligtas sa pamamagitan ng tungkod:

“Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal.

(Pahayag 12:5)

• May makikita ba sa Bibliya na may koronang ginto ang Hari?

Ang hari ay dapat na may korona:

“Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak.Nilapitan mo siya’t lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona, sa ulo niya’y inilagay”

(Awit 21:1,3)

• Bakit may bilog sa kamay ng Batang Hesus?

Ang bilog na bagay na iyon ay ang buong sansinukob (universe) o ang buong daigdig. Tulad ng bata na naglalaro ng bola at iniingatan niya ito sa kanyang mga kamay, iniingatan naman ng Santo Nino ang buong mundo sa kanyang kamay:

“Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya.”

(Colosas 1:17)

• Bakit pula ang kasuotan ng Batang Hesus?

Malimit na kulay pula ang capa at kasuotan ng mga mararangyang hari’t reyna sa Europa noong unang panahon. Sa kabilang banda, pula ang kasuotan ng Batang Hesus dahil ito ang kulay ng dugo na nasa kanyang kasuotan:

Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay “Salita ng Diyos.” Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.” (Pahayag 19:13,16)

• Hindi ba si Hesus ay hindi talaga isang bata? Siya ay walang gulang dahil siya ay Diyos. Ansabi niya nga, “Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. (Juan 17:5). Kaya di siya dapat na ituring na bata dahil nabubuhay na siya bago likhain ang daigdig.

Kahit Diyos si Hesukristo, dumaan siya sa kalagayang tao. Upang maligtas ang tao, kailangan dumaan ang Tagapagligtas sa normal na kalagayan nating mga tao :

“Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila’y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panaho’y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya’y naging isang Pinakapunong Pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. (Hebreo 2:14-17)

At dahil kailangang matulad si Hesus sa mga tao sa lahat ng paraan, dumaan muna siya sa pagiging bata:

Ang bata’y lumaking malusog, matalino, at kalugud-lugod sa Diyos.

(Lucas 2:40)

Kaya dapat lang na ituring din natin bata si Hesus dahil minsan din siyang naging bata.

• Maaari ba nating ituring na bata ang Panginoon gayong dumaan na siya sa pagiging bata? Hindi ba’t sabi sa Bibliya: “Noong ako’y bata pa, ako’y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata.” (1 Corinto 13:11)

Hinalimbawa ni Pablo ang bata upang maihalimbawa ang kaibahan ng pagiging ganap (perfect, fulfilled) sa di-ganap (imperfect). Para kay Pablo, ang ibang mga kaloob (tulad ng panghuhula, pagsasalita sa iba’t ibang wika atbp) ay di ganap (imperfect) at kailangang matamo ng Kristiyano ang mga kaloob na mas dakila:

“Kaya’t buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila.

At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat.” (1 Corinto 12:31)

Ang kaganapan ng lahat ng ito ay ang pag-ibig:

“Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap.”

(1 Corinto 13:8-10)

Kaya hinalimbawa ni Pablo ang pagiging bata dahil may mga ugali o asal ang bata na di-ganap, tulad ng kaalaman (“nag-iisip at nangangatwiran”) at ng kakayahan (” nagsasalita”). Inihalimbawa ni San Pablo na ang pagtuntong sa sapat na gulang ay katulad ng pagiging ganap (perfect)

Hindi ito taliwas sa pagiging bata ng Panginoon.

• Bakit hindi ito taliwas sa pagiging bata ng Panginoon?

Dahil ang Panginoong Hesus, bilang Diyos, ay walang tinatawag na “di-ganap” sa kanya, kahit ano pa ang gulang niya.

Kahit sa kanyang pagkabata, ang kanyang kalikasan at sentimiyentong Diyos at pagmamahal sa tao ay hindi kulang at hindi nababawasan. Isa pa, Ang Panginoong Hesus ay walang ganitong asal na meron ang ibang bata:

“Nang sa gayon,hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang.”

(Efeso 4:14)

Walang masama sa pagiging bata ng Panginoong Hesus dahil siya ay perpekto at hindi siya malilinlang kahit na siya ay bata. Matatandaang nakikipagtalastasan pa siya sa templo sa kanyang gulang na labindalawa.

• Hanggang kailan ba ninyo ituturing na bata ang Panginoong Hesus?

Hangga’t may nasusulat sa Bibliya na may batang ibinigay sa atin:

“Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin.

Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.”

(Isaiah 9:6)

• So, kailangan bang sambahin natin ang Batang Hesus na ito?

Kailangan. Dahil ginawa din ito ng mga pinagpalang mago:

“Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira.”

(Mateo 2:11)

• Kailangan din ba nating sumayaw tulad ng ginagawa ng marami ngayong araw na ito?

Hindi kailangan. Ngunit kung nais mo ay walang masama. Maaari din naman tayong sumayaw bilang ekspresyon ng pagluluwalhati sa Diyos:

“Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin,

mga alpa’t plauta, lahat ay tugtugin!”

(Awit 150:4)

 

Did you like this? Share it:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *